Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οι Κριτικές σας

Based on 8376 reviews
87%
(7270)
13%
(1086)
0%
(17)
0%
(1)
0%
(2)
Qualità:
Design:
Efficacia:

Utilissimo. piaciuto tantissimo

Ποιότητα:
Σχεδιασμός:
Αποτελεσματικότητα:
Πολύ βοηθητικό υλικό

Εξαιρετική δουλειά!Πολύ χρήσιμο υλικό για τμήματα ένταξης για οργάνωση παρέμβασης για δυσορθογραφία.

Calidad:
Diseño:
Efectividad:

Las ilustraciones de "Situaciones sociales: Negociación - Compromiso" son visualmente cautivadoras y complementan eficazmente el texto. Los colores vibrantes y los expresivos personajes ayudan a mantener a los niños comprometidos e implicados en el proceso de aprendizaje. Además, las imágenes proporcionan una comprensión clara de las situaciones, lo que facilita que los niños capten los conceptos subyacentes.

Calidad:
Diseño:
Efectividad:

El libro lleva a los niños por un viaje de descubrimiento, demostrando la importancia de la negociación y el compromiso en diversos contextos. Las situaciones presentadas van desde compartir juguetes con los hermanos hasta encontrar un término medio durante las discusiones en clase. Las pistas invitan a la reflexión y animan a las mentes jóvenes a idear soluciones que sean justas y respetuosas con todas las partes implicadas.

Calidad:
Diseño:
Efectividad:

En el mundo actual, cada vez más interconectado, las habilidades efectivas de negociación y compromiso son esenciales para personas de todas las edades. "Situaciones sociales: Negociación - Compromiso" es un libro atractivo y de bella factura diseñado para enseñar a los niños la importancia de estas habilidades a través de situaciones cotidianas relatables. El enfoque único del libro, que emplea 30 tarjetas ilustradas acompañadas de indicaciones específicas, crea una experiencia de aprendizaje interactiva que anima a los jóvenes lectores a pensar de forma crítica y creativa.

Quality:
Design:
Effectiveness:

The cards are versatile and can be used in a variety of settings, such as individual therapy sessions, group discussions, and classroom activities. Furthermore, the resource comes with a comprehensive guidebook that offers insightful tips and suggestions for educators and therapists on how to effectively use the cards to create an engaging and interactive learning experience.

Quality:
Design:
Effectiveness:

The card series consists of a set of beautifully illustrated cards, each depicting a unique scenario designed to spark conversations and promote critical thinking. The scenarios range from common everyday occurrences to more challenging situations, which cater to a wide array of developmental levels and provide ample opportunities for children to practice their problem-solving and teamwork skills.

Qualità:
Design:
Efficacia:

Le schede sono versatili e possono essere utilizzate in diversi contesti, come sessioni di terapia individuale, discussioni di gruppo e attività in classe. Inoltre, la risorsa è accompagnata da una guida completa che offre suggerimenti e consigli utili per educatori e terapisti su come utilizzare efficacemente le carte per creare un'esperienza di apprendimento coinvolgente e interattiva.

Qualità:
Design:
Efficacia:

Una delle caratteristiche più notevoli della serie di schede è il modo coinvolgente in cui vengono presentati i contenuti. Le illustrazioni sono vivaci e colorate, catturano l'attenzione dei bambini e favoriscono l'entusiasmo per l'apprendimento. Mentre i bambini discutono gli scenari, imparano l'importanza della cooperazione, della negoziazione, dell'empatia e della comprensione.

Qualità:
Design:
Efficacia:

La serie di carte consiste in una serie di carte splendidamente illustrate, ognuna delle quali raffigura uno scenario unico, progettato per stimolare le conversazioni e promuovere il pensiero critico. Gli scenari spaziano da eventi quotidiani comuni a situazioni più impegnative, che si adattano a un'ampia gamma di livelli di sviluppo e offrono ai bambini ampie opportunità di esercitare le loro capacità di problem-solving e di lavoro di squadra.

Qualité:
Conception:
Efficacité:

Les cartes sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans divers contextes, tels que des séances de thérapie individuelle, des discussions de groupe et des activités en classe. En outre, la ressource est accompagnée d'un guide complet qui offre aux éducateurs et aux thérapeutes des conseils et des suggestions sur la manière d'utiliser efficacement les cartes pour créer une expérience d'apprentissage intéressante et interactive.

Qualité:
Conception:
Efficacité:

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la série de cartes est la manière attrayante dont le contenu est présenté. Les illustrations vibrantes et colorées attirent l'attention des enfants et suscitent leur enthousiasme pour l'apprentissage. En discutant des scénarios, les enfants apprennent l'importance de la coopération, de la négociation, de l'empathie et de la compréhension.

Qualité:
Conception:
Efficacité:

La série de cartes se compose d'un ensemble de cartes magnifiquement illustrées, chacune représentant un scénario unique conçu pour susciter des conversations et promouvoir la pensée critique. Les scénarios vont d'événements quotidiens courants à des situations plus difficiles, qui correspondent à un large éventail de niveaux de développement et offrent aux enfants de nombreuses occasions de mettre en pratique leurs compétences en matière de résolution de problèmes et de travail d'équipe.

Ποιότητα:
Σχεδιασμός:
Αποτελεσματικότητα:
Ενδιαφέρον υλικό

Το υλικό που παρέχεται είναι πολύ ενδιαφέρον και εν μέρει διαδραστικό. Τραβάει την προσοχή των παιδιών και κρατάει το ενδιαφέρον τους αμείωτο χωρίς να βαριούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το συστήνω!

Quality:
Design:
Effectiveness:

Development of Fine Motor Skills

Qualità:
Design:
Efficacia:
Bellissimo strumento

Ottimo strumento per il lavoro

Ποιότητα:
Σχεδιασμός:
Αποτελεσματικότητα:

Ευχαριστώ για την προσφορά της προέκδοσης του βιβλίου. Ένα από τα δυνατά σημεία αυτού του βιβλίου είναι ότι προσφέρει χρήσιμες μεθόδους και τεχνικές για τη μετάφραση κειμένων και την ανάλυση της αρχαίας ελληνικής σύνταξης και γραμματικής. Ο τρόπος παρουσίασης του συγγραφέα είναι ελκυστικός και ενθαρρύνει στην κατανόηση από τους μαθητές. Συνολικά, το βιβλίο αυτό είναι ένα σπουδαίο βοήθημα για τους μαθητές που δυσκολεύονται με την ύλη του μαθήματος της Α' Λυκείου και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για όποιον αναζητά μια βαθύτερη κατανόηση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και γλώσσας.

Ποιότητα:
Σχεδιασμός:
Αποτελεσματικότητα:

Είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για τους μαθητές της Α' Λυκείου που δυσκολεύονται με την ύλη του μαθήματος. Η προσέγγιση του συγγραφέα στην παρουσίαση του μαθήματος είναι περιγραφική και επεξηγηματική, διευκολύνοντας τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες που διδάσκονται. Το βιβλίο παρέχει χρήσιμες μεθόδους και τεχνικές για τη μετάφραση κειμένων, την ανάλυση της αρχαίας ελληνικής σύνταξης και την εξέταση γραμματικών φαινομένων σε αυτό το επίπεδο. Το βιβλίο αυτό αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα για τους μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη στην εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών και συνιστάται ανεπιφύλακτα! Ευχαριστώ την Upbility για την παραχώρηση της προ έκδοσης του βιβλίου.

Ποιότητα:
Σχεδιασμός:
Αποτελεσματικότητα:
Διαγραφία

Βοηθητικό!

Ποιότητα:
Σχεδιασμός:
Αποτελεσματικότητα:
Πολύ καλό

Πολύ καλό υποστηρικτικό υλικό για τους μαθητές της Δ τάξης

Qualité:
Conception:
Efficacité:
De vraies aides!

J'utilise vos aides pour mes élèves à besoins particuliers et c'est une vraie pépite!

Ποιότητα:
Σχεδιασμός:
Αποτελεσματικότητα:

Λεπτή Κινητικότητα | Δραστηριότητες

Qualité:
Conception:
Efficacité:
Un Flip toujours au top

Je suis fan de la collection Flip cards

Ποιότητα:
Σχεδιασμός:
Αποτελεσματικότητα:
Πολύ αξιόλογη σειρά βιβλίων

Εξαιρετικά βιβλία δίνουν κίνητρο στον μαθητή να ασχοληθεί με αυτά.Πιστεύω η συστηματική χρήση τους βοηθά στην αντιμετώπιση του προβληματος.

Ποιότητα:
Σχεδιασμός:
Αποτελεσματικότητα:
Πρωτότυπη ιδέα

Σχεδιάγραμμα με εικόνες για την εκμάθηση των μαθημάτων της ιστορίας. Βοηθά πολύ τους μαθητές που δεν μπορούν και εν θέλουν να διαβάζουν το μάθημα από κείμενο. Ελκυστικό και ευκολονόητο!