0

Το Καλάθι σας είναι άδειο

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος Upbility.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «ikid κέντρα ανάπτυξης παιδιού ΙΚΕ» και διατίθεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο Upbility.gr

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος χώρου διαδικτύου προστατεύονται από τους ελληνικούς (Ν.2121/1993), κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Upbility.gr (εταιρία ikid κέντρα ανάπτυξης παιδιού ΙΚΕ). Παρέχεται στους χρήστες η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο για εμπορική χρήση κατόπιν ρητής άδειας του Upbility.gr (χρησιμοποιώντας user id & password), εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο.

Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας του Upbility.gr. Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από τον ως άνω δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί μερικά ή ολικά ή να χρησιμοποιηθεί από τρίτους. Περαιτέρω, απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της αντιγραφής, της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο και σε τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά απευθείας στην επιχείρηση που το χρησιμοποιεί.

Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν το Upbility.gr ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Το Upbility.gr δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της. Δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία, που να απορρέει από τη χρήση των πληροφοριών ή των στοιχείων του δικτυακού αυτού τόπου ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.).

Το Upbility.gr ουδεμία ευθύνη φέρει επίσης για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο Upbility.gr ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Το Upbility.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του δικτυακού της τόπου και δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους ούτε για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το Upbility.gr συλλέγει από την ιστοσελίδα του προσωπικές πληροφορίες, που έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες της σελίδας και δεν επιτρέπεται να παραχωρηθούν σε τρίτους, χωρίς την ρητή συναίνεση του χρήστη. Το Upbility.gr συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης. Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα Upbility.gr θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας του Upbility.gr. Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση, καθώς και κάθε ενέργεια, παράληψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  

 

Όροι Χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

Το Upbility.gr περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ψηφιακών εντύπων και βιβλίων μέσω του Διαδικτύου, της εταιρείας με την επωνυμία «ikid κέντρα ανάπτυξης παιδιού ΙΚΕ» (ΑΦΜ: 099010910, ΔΟΥ: β΄Περιστερίου), που εδρεύει στην 25ης Μαρτίου 162 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας ikid κέντρα ανάπτυξης παιδιού ΙΚΕ, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.Upbility.gr Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην άνω ιστοσελίδα www.Upbility.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών εντύπων και βιβλίων θα γίνεται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη ή στην ηλεκτρονική συσκευή του. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του συνόλου ή και μέρους αυτών σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα. Τα πνευματικά δικαιώματα της ύλης που περιέχονται στα ψηφιακά βιβλία και γενικότερα στο ψηφιακό υλικό που υπάρχει στο Upbility.gr ανήκουν αποκλειστικά στους εκδότες αυτών και στους δημιουργούς τους.

Η εταιρεία λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χρήστη στην περίπτωση την οποία τρίτοι τυχόν θα επιχειρήσουν να υποβαθμίσουν την ασφάλεια που παρέχεται τόσο στη μεταφορά δεδομένων όσο και στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων των χρηστών. Συνεπώς, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων τρίτων που αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ασφάλειας που παρέχεται στο χρήστη. Αν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα φορολογικά σας στοιχεία στο αντίστοιχο πεδίο κατά την συναλλαγή. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα εκδοθεί τιμολόγιο, το οποίο θα μπορείτε να παραλάβετε στο e-mail που θα δηλώσετε και φυσικά να το εκτυπώσετε. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδας και η αγορά από ανηλίκους.

Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών. Η εταιρεία ikid κέντρα ανάπτυξης παιδιού ΙΚΕ. δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη τροποποίησης της ύλης των βιβλίων ή των εντύπων από τους εκδότες ή/και τους δημιουργούς τους και σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη τροποποίηση, δεν δίνει το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία ikid κέντρα ανάπτυξης παιδιού ΙΚΕ. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Με την εγγραφή σας στο Upbility.gr, συμφωνείτε να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδοποιήσεις /ενημερώσεις / newsletter, μέσω email, που θα αποστέλλονται από καιρού εις καιρόν, για να σας ενημερώσουν για τις τελευταίες αναρτήσεις βιβλίων, καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αυτή της αυτόματης ειδοποίησης, ανά πάσα στιγμή. Επίσης με την εγγραφή σας συναινείτε και αποδέχεστε οι αποδείξεις πληρωμής ή τα τιμολόγια της εταιρείας να αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα.

Το τιμολόγιο πληρωμής εκδίδεται αυτόματα και αποστέλλεται. το αργότερο, 1-2 εργάσιμες μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο email του κατόχου σε ηλεκτρονική μορφή. 

Το Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης είναι μία πλατφόρμα προστασίας του Upbility για τους επιβεβαιωμένους κατόχους του ηλεκτρονικού υλικού της βιβλιοθήκης μας. Μετά από κάθε αγορά μέσω της ιστοσελίδας μας, η πλατφόρμα καταγράφει αυτόματα τα στοιχεία του αγοραστή και κατοχυρώνει τα δικαιώματα χρήσης του σε όλες τις διαθέσιμες συσκευές (pc, tablet, print).

Η εταιρία ikid κέντρα ανάπτυξης παιδιού ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει / να μεταβάλει / τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν τροποποίηση (-εις) ή ενημέρωση (εις) αυτών των Όρων Χρήσης και τις Προϋποθέσεις. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου των Upbility.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.  

Refund Policy

To upbility.gr είναι ένα κατάστημα το οποίο εμπορεύεται, αποκλειστικά, θεραπευτικό και εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων (eBooks). Η αποστολή του υλικού είναι αυτόματη και άμεση, με την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Τα προϊόντα είναι σε μορφή αρχείων .pdf που αποστέλλονται, μέσω ειδικού συνδέσμου που παράγεται από το σύστημα, απευθείας στον αγοραστή. Για τον λόγο αυτό και αφού είναι αδύνατον να διασφαλιστεί ότι ο αγοραστής δεν θα κάνει αντίγραφο του αρχείου πριν την υπαναχώρηση, δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής των προϊόντων που αγοράστηκαν.  Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί από τον πελάτη "πληρωμή μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό" και η παραγγελία δεν έχει ολοκληρωθεί, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του. 

Νέα & Ενημερώσεις

Θα σας στέλνουμε μόνο ενδιαφέροντα νέα και προσφορές!

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.