Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

Άτυπη Δοκιμασία Φωνολογικής Επίγνωσης


(τιμή χωρίς ΦΠΑ)
 • ΗΛΙΚΙΕΣ: 4 -6 ετών

  Αυτή η άτυπη δοκιμασία αξιολογεί όλες τις δεξιότητες προ-ανάγνωσης που είναι πρώιμοι δείκτες επιτυχίας της αναγνωστικής δεξιότητας. Χρησιμοποιήστε το για να προσδιορίσετε τα παιδιά που δεν έχουν σαφή φωνολογική γνώση και δυσκολεύονται να αποκτήσουν έλεγχο της φωνολογικής δομής της γλώσσας.

  Η Φωνολογική Επίγνωση είναι μια σύνθετη μεταγλωσσική δεξιότητα, είναι η ικανότητα του ατόμου να συνειδητοποιεί, να αναγνωρίζει και να χειρίζεται τα δομικά στοιχεία της γλώσσας. Να αντιλαμβάνεται ότι οι λέξεις μπορούν να διασπαστούν σε επιμέρους τμήματα (συλλαβές-φωνήματα).

  Η Δοκιμασία Φωνολογικής Επίγνωσης είναι ένα άτυπο τεστ αξιολόγησης, που σημαίνει ότι δεν είναι σταθμισμένη η διαδικασία. Παρόλα αυτά η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι μια υπεύθυνη εργασία, η οποία θα ορίσει τις στρατηγικές παρέμβασης. Η ορθή ερμηνεία των δεδομένων προϋποθέτει καλή θεωρητική κατάρτιση των εξεταστών και ικανότητα συνεκτίμησης των κλινικών αποτελεσμάτων και από άλλες πηγές. H "Άτυπη Δοκιμασία Φωνολογικής Επίγνωσης" είναι διαθέσιμη μόνο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς.

  1. Η Δοκιμασία Φωνολογικής Επίγνωσης αποτελείται από πέντε επίπεδα αξιολόγησης, από 30 βασικές δραστηριότητες με 103 υποδοκιμασίες.

   1ο Επίπεδο - Επίγνωση Ρίμας (Αναγνώριση)
   Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από 17 υποδοκιμασίες με δραστηριότητες που αφορούν την επίγνωση ρίμας σε επίπεδο αναγνώρισης. Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες σύγκρισης (2 στοιχείων), επιλογής (3-6 στοιχείων) και επιλογή προτάσεων.

   2ο Επίπεδο - Προτασιακή/Λεξική Επίγνωση
   Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από 24 υποδοκιμασίες με δραστηριότητες που αφορούν την προτασιακή/λεξική επίγνωση. Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες εντοπισμού λέξεων με περιεχόμενο, εντοπισμού λέξεων (ουσιαστικά, ρήματα), εντοπισμού λέξεων (σύνδεσμοι), εντοπισμού λέξεων (άρθρα, επιρρήματα), εντοπισμού λέξεων σε φράσεις, εντοπισμού λέξεων σε προτάσεις.

   3ο Επίπεδο - Συλλαβική Επίγνωση
   Το τρίτο επίπεδο αποτελείται από 23 υποδοκιμασίες με δραστηριότητες που αφορούν την συλλαβική επίγνωση. Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες συγκερασμού και κατάτμησης, εντοπισμού αρχικής, τελικής και μεσαίας συλλαβής, χειρισμού συλλαβής, εύρεση λέξεων.

   4ο Επίπεδο - Επίγνωση Ρίμας (Παραγωγή)
   Το τέταρτο επίπεδο αποτελείται από 12 υποδοκιμασίες με δραστηριότητες που αφορούν την επίγνωση ρίμας (παραγωγή). Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες παραγωγής ρίμας σε επίπεδο λέξεων και φράσεων.

   5ο Επίπεδο - Φωνημική Επίγνωση
   Το πέμπτο επίπεδο αποτελείται από 27 υποδοκιμασίες με δραστηριότητες που αφορούν τη φωνημική επίγνωση. Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες εντοπισμού αρχικού, τελικού και μεσαίου φωνήματος, εύρεση λέξεων, συγκερασμός και κατάτμηση, χειρισμού φωνημάτων.

  2. Τύπος: 1 Αρχείο .pdf
   Μέγεθος: 9 ΜΒ
   Εύρος περιεχομένου: 96 σελίδες
   SKU: GR-EB1183
   Συγγραφέας: Κασσωτάκη Αλίκη – Λογοπεδικός MSc, BSc
   Επιμέλεια: Άγα Νεκταρία
   Ανάγνωση σε: PC / Mac, Tablet PCs, E-Readers
   Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι

   Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, κάθε eBook σφραγίζεται αυτόματα με το email του αγοραστή και γίνεται καταγραφή στο Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης.

  Νέα & Ενημερώσεις