Κριτική & Δημιουργική σκέψη | Upbility GR

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση της κριτικής από τη δημιουργική σκέψη, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα καθώς δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το τι πραγματικά ορίζει αυτές τις διαδικασίες. Αυτή η έλλειψη ομοφωνίας αντικατοπτρίζεται ιδιαίτερα στις διάφορες έννοιες που δημιουργεί η δημιουργική σκέψη σε διάφορους κλάδους. Για παράδειγμα, στον επιχειρηματικό και τον εταιρικό κόσμο, η δημιουργική σκέψη είναι συνώνυμη με την επιχειρηματικότητα, στα μαθηματικά σημαίνει επίλυση προβλημάτων και στην εκπαίδευση φέρνει υποδείξεις καινοτομίας.

Αν και δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός για αυτούς τους δύο τύπους σκέψης, η βιβλιογραφία επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η δημιουργική και κριτική σκέψη δεν είναι πανομοιότυπες. Περιλαμβάνουν, λίγο πολύ, διαφορετικές γνωστικές διαδικασίες και έχουν διαφορετικές στρατηγικές. Σύμφωνα με τον Beyer (1987) η σύγκριση των δύο διαδικασιών έχει ως εξής:

"Η δημιουργική σκέψη είναι αποκλίνουσα, η κριτική σκέψη είναι συγκλίνουσα. Ενώ η δημιουργική σκέψη προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι νέο, η κριτική σκέψη επιδιώκει να αξιολογήσει την αξία ή την εγκυρότητα σε κάτι που υπάρχει. Ενώ η δημιουργική σκέψη συνεχίζεται παραβιάζοντας αποδεκτές αρχές, η κριτική σκέψη συνεχίζεται από εφαρμογή αποδεκτών αρχών. Αν και η δημιουργική και κριτική σκέψη μπορεί να είναι διαφορετικές πλευρές του ίδιου νομίσματος, δεν είναι πανομοιότυπες."

"Το σημαντικό είναι να μην σταματήσουμε να αναρωτιόμαστε. Η περιέργεια έχει τον δικό της λόγο για την ύπαρξη."

Albert Einstein

 

 

Μετάφραση / Προσαρμογή: upbility.gr

Πηγή: Educational Technology and Mobile Learning